พลังจักรวาลพิชิตโรค
จัดสอนโดย ดร.พรศรี ชุณหะวัณ
เนื้อหาโดยย่อของการเรียนในขั้นต้น
ระดับ 1-5 เรียนทุกวันอาทิตย์ที่ 1 ของเดือน

ภาคเช้า :
เรียนระดับ 1-3 : รับพลังเปิดจักระ100 % เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น การ ฟอกเลือด เสริมสร้างและเพิ่มภูมิต้านทานโรค ตรวจวินิจฉัยโรค ช่วยผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน โคม่า ขับและสลายสารพิษ เพิ่มความสูง ลดน้ำหนัก เลิก/ลดเหล้า บุหรี่และยาเสพติด ช่วยหญิงมีครรภ์ ช่วยผู้เป็นโรคจิตประสาทและเพิ่มสติปัญญาให้ผู้อยู่ในวัยเรียน

ภาคบ่าย :
ระดับ 4 : รับพลังและฝึกหมุนจักระ เพื่อให้ตนเองหายป่วยเร็วขึ้น มีสุขภาพดียิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการรักษาอาการป่วยให้คนเป็นกลุ่มเนื่องจากเกิดภัยพิบัติ การแพร่กระจายสารนิวเคลียร์ สารเคมีและเชื้อโรค
ระดับ 5 : รับพลังและฝึกติดต่อทางจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถามปัญหาและรับคำตอบ ฟื้นฟูเสริม สร้างสุขภาพตนเองและผู้ป่วยให้มีภูมิต้านทานโรค แข็งแรงเร็วยิ่งขึ้น

เนื้อหาโดยย่อของการเรียนในชั้นกลาง
5 ระดับ5,5. 1-5.2,6 เรียนทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
ระดับ 5.1 :
รับพลังและฝึกใช้จักระ 6 ส่งพลังทางไกล เพื่อให้สามารถตรวจอาการเจ็บป่วย รักษาโรคให้ผู้ป่วยเดี่ยวและเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ รักษาผู้ป่วยหลังรับการบำบัดด้วยคีโม เพิ่มผลผลิตให้พืชและสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน สลายสารพิษในอาหารและในสิ่งแวดล้อม

ระดับ 5.2 :
รับพลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาโรคและเพิ่มผลผลิตแก่พืชสวน ไร่ – นา และปศุสัตว์โดยไม่ใช้สารเคมี ลดความรุนแรงของภัยพิบัติ สลายสารพิษในอาหารและสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น ฝึกระตุ้นต่อมใต้สมองเพื่อให้หลั่งฮอร์โมนชะลอวัยชรา ปรับสมดุลในร่างกาย

ระดับ 6 :
รับพลังและฝึกเพ่งปิรามิดซ้อนเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับ-ส่งพลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์เพิ่มประสิทธิภาพและผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพช่วยเหลือจิตวิญญาณบรรพบุรุษ
การสอนระดับ 1-2 การ เปิดจักระระดับ 1-2 การปรับจักระ การลดภัยพิบัติ

ระดับ 7 :
รับพลังและฝึกเพ่งปิรามิด เพื่อให้มีความสามารถในการรักษาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีต่าง ๆ อุบัติเหตุ โคม่า ติดเชื้อ H.I.V.ฯลฯ และเพิ่มผลผลิตในนาข้าว สวนผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ลดภัยพิบัติทางไกล เพื่อให้สามารถตรวจอาการเจ็บป่วย รักษาโรคให้ผู้ป่วยเดี่ยวและเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ รักษาผู้ป่วยหลังรับการบำบัดด้วยคีโม เพิ่มผลผลิตให้พืชและสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน สลายสารพิษในอาหารและในสิ่งแวดล้อม