พีระมิด อะคลีลิค 3 ด้าน 13 ซม. 13 ชั้น สีฟ้า 2 ขนาด มีลิขสิทธิ์ใช้เฉพาะการสอนและฝึกในวิชาพลังจักรวาล ขนานแท้เท่านั้น

ดร.พรศรี ชุณหะวัณ