ดร.พรศรี ชุณหะวัณ

ดร.พรศรี ชุณหะวัณ ได้เข้ารับโล่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดินฯ
ประทานโดย พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ องคมนตรี

ในงาน ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ครั้งที่ 3 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ